โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสองพี่น้อง เลขที่ 61 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นางสายชม ไชยศรี

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายวีรชัน นันทะชัย

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวนิศารัตน์ อุตสาห์

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : –


นายวีระยุทธ์ ชัยเมืองชื่น

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวรัญชนา เขื่อนขันธ์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวอัจฉรา จินะราช

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายศุภกิจ สมดวงเลิศ

ครูกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวณัฐฉรา ปากูล

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาววันทนีย์ มหาวงษ์

ครูธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –


นายอดิเทพ คีรีแสนภูมิ

นักการภารโรงกลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวเพ็ญจันทร์ รักษาป่า

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด