โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสองพี่น้อง เลขที่ 61 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

332781673_1607564339656763_2577289172775568567_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

1057120098-20150608-143513

นางสายชม ไชยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

ประวัติโรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2536 นายคมสัน คงทน ผอปจ.เชียงรา พร้อมด้วยนางสาวสายสวาท วิชัย หนปอ.เชียงของ และคณะเดินทางมาสำรวจสถานที่ (โดย การประสานงานของนายสมศักดิ์ ติยะธะ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหาดบ้านดอนที่วิทยา)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ได้ทำพิธีเปิดได้รับอนุมัติตั้งชื่อโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มีนักเรียนจำนวน 88 คน นายสมบัติ ฤทธิ์เรืองเดช อ.1 ระดับ 5 รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ กรมป่าไม้อนุญาตห้ใช้พื้นที่ป่าสงวนจำนวน 20 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2537 นายนิวัติ ร้อยแก้ว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

พ.ศ.2539 ได้สร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน พร้อมครภัณฑ์รวมมูลค่า 199,500 บาท

วันที่ 1 เมษายน 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ราคา 1,800,000 บาท และส้วม แบบ สปช.601/29 ราคา 87,500 บาท พ.ศ.2542 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มาสร้างโรงอาหารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2544 นายเสริฐ บุญวงค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่ 5 ธันวาคม 2546 คุณสวง คุณานุุคณ พร้อมคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดธาตุทอง ได้สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 62,300 บาท

วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 นางวนิดา จรัสวิชญ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2549 ชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยรังสิตได้ก่อร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี งบประมาณ 150,000 บาท

วันที่ 28 พฤศจิการยน 2549 คณะสิงคโปร์คลับแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร อาคาร Singapor Club of Thailand งบประมาณ 1000,000 บาท

พ.ศ.2549 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลริมโขง ได้ปรับดินภูเขาป้องกันดินถล่ม หลังอาคารเรียน ด้วยงบประมาณ 183,000 บาท และทางราชการได้สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยงบประมาณ117,000 บาท เมษายน 2550 คณะสิงคโปร์คลับแห่งประเทศไทยปรับดินภูเขาหลังโรงเรียนให้ห่างจากอาคารเรียนเป็นระยะ 6 เมตร ด้วย งบประมาณ 2000,000 บาท ละกลุ่มสาระหรรษาสมทบปรับดินเพิ่มเติม งบประมาณ 20,000 บาท พ.ศ. 2551 ทางราชการสนันสนุนเพิ่มเติมเพื่อปรับดินและทำรางระบายน้ำด้วย งบประมาณ 187,000 บาท

วันที่ 5 ธันวาคม 2551 คุณอลงกด สกุลพันธ์ และคณะปันน้ำใจช่วยเพื่อนไทยในชนบทได้สร้างอาคารห้องสุขา 6 ที่นั่ง ด้วยงบประมาณ 119,000 บาท

วันที่ 5 ธันวาคม 2551 คุณคงประเสริฐ เลิศวิวัฒน์ และครอบครัวได้สร้างถนนลาดชันทางขึ้นโรงเรียน งบประมาณ 198,470 บาท

วันที่ 25 เมษายน 2552 คุณสมเกียรติ พิสุทธิพงศ์ และคณะด่านศุลกากร อำเภอเชียงของ สร้างระบบประปาถาวรให้โรงเรียนเป็นเงิน 30,000 บาท

ปีการศึกษา 2552 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาคารห้องสมุด สปช.603/29 จาก สพท.ชร.4 เป็นเงิน 194,303.92 บาท และได้รับอนุมัติให้ใช้เงินคงเหลือ จากการงดตอกเสาเข็มให้ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน เป็นเงิน 55,806 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2552 บริษัท โอโต้ซัง ได้ก่อสร้างห้องสมุดหร้อมหนังสือ และติดตั้งแระแสไฟฟ้าด้วย งบประมาณ 364,268 บาท

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 บริษัทแคนนอน ได้ก่อสร้างกังหันลมเพื่อพลังงานสีขาว ผลิตไฟฟ้าจากกระแสลมสู่ห้องสมุดด้วย งบประมาณ 300,000 บาท และ เดือนสิงหาคม 2553 สนับสนุนการปลูพืชระบบไฮโดรโพรนิก งบประมาณ 100,000 บาท

วันที่ 9 ธันวาคม 2553 นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวณัฐชา สุคนธา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมารยาท รักความสามัคคี มีน้ำใจ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ก้าวทันเทคโนโลยีสู่อาเซียน และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน